બંધ

  જાહેરનામું

  કેટેગરી મુજબ દસ્તાવેજ ફિલ્ટર કરો
  જાહેરનામું
  શીર્ષક તારીખ જુઓ / ડાઉનલોડ કરો
  કાર્યસ્થળ પર મહિલાઓની ઉત્પીડનની ફરિયાદોના નિરાકરણ કરવા માટે આંતરિક ફરિયાદ સમિતિ
  ઉપલ્બધ સંસકરણ : જુઓ(215 KB)
  જિલ્લા અદાલત સુલભતા સમિતિ 30/12/2023
  ઉપલ્બધ સંસકરણ : જુઓ(88 KB)
  પોશ નિયમો 10/11/2023 જુઓ(440 KB)
  ઉપલ્બધ સંસકરણ : જુઓ(440 KB)
  પોસ કાયદો 10/11/2023 જુઓ(4 MB)
  ઉપલ્બધ સંસકરણ : જુઓ(4 MB)
  વીમા કંપની અને તેના ઇમેઇલ આઇડી 18/11/2022
  ઉપલ્બધ સંસકરણ : જુઓ(77 KB)
  એમ.એ.સી.પી પેમેન્ટ માટેનો ઓફીસ ઓર્ડર નં. 1781-2021 24/12/2021
  ઉપલ્બધ સંસકરણ : જુઓ(520 KB)