બંધ

  ભૂતપૂર્વ ન્યાયધિશો

  નામ સમયગાળો
  શ્રી એ. આઇ. રાવલ23/11/2023 થી 30/04/2024
  શ્રી વિમલ કે. વ્યાસ23/01/2020 થી 19/10/2023
  શ્રી આર. કે. દેસાઈ14/05/2018 થી 21/01/2020
  કુ. ગીતા ગોપી24/08/2015 થી 11/05/2018
  ડો. એ. પી. ઠાકર14/05/2015 થી 22/08/2015
  શ્રી એમ. જે. ઠક્કર07/10/2014 થી 13/05/2015