બંધ

  બધુ દસ્તાવેજો

  કેટેગરી મુજબ દસ્તાવેજ ફિલ્ટર કરો
  બધા દસ્તાવેજો
  શીર્ષક તારીખ જુઓ / ડાઉનલોડ કરો
  જિલ્લા અદાલત સુલભતા સમિતિ 30/12/2023
  ઉપલ્બધ સંસકરણ : જુઓ(88 KB)
  પોસ કાયદો 10/11/2023 જુઓ(4 MB)
  ઉપલ્બધ સંસકરણ : જુઓ(4 MB)
  પોશ નિયમો 10/11/2023 જુઓ(440 KB)
  ઉપલ્બધ સંસકરણ : જુઓ(440 KB)
  કાર્યસ્થળ પર મહિલાઓની ઉત્પીડનની ફરિયાદોના નિરાકરણ કરવા માટે આંતરિક ફરિયાદ સમિતિ
  ઉપલ્બધ સંસકરણ : જુઓ(215 KB)
  એમ.એ.સી.પી. પેમેન્ટ ઓર્ડર માટેનાં ઓફીસ ઓર્ડર નં. 156-2022 અને 199-2022 04/02/2022
  ઉપલ્બધ સંસકરણ : જુઓ(950 KB)
  એમ.એ.સી.પી પેમેન્ટ માટેનો ઓફીસ ઓર્ડર નં. 1781-2021 24/12/2021
  ઉપલ્બધ સંસકરણ : જુઓ(520 KB)
  વીમા કંપની અને તેના ઇમેઇલ આઇડી 18/11/2022
  ઉપલ્બધ સંસકરણ : જુઓ(77 KB)
  ઇમેઇલ માય કેસ સ્ટેટ્સ 19/11/2022
  ઉપલ્બધ સંસકરણ : જુઓ(129 KB)
  જીલ્લા ન્યાયાલય કોમ્પ્યુટર કમિટી 18/11/2022
  ઉપલ્બધ સંસકરણ : જુઓ(51 KB)
  ફરજ પરના ન્યાયાધિશ 29/02/2024
  ઉપલ્બધ સંસકરણ : જુઓ(81 KB)
  પોલીસ સ્ટેશન મુજબ મેજિસ્ટ્રેટ સાહેબશ્રીઓની યાદી – સુરત 18/11/2022
  ઉપલ્બધ સંસકરણ : જુઓ(752 KB)