બંધ

  ન્યાયધિશોની યાદી

  જિલ્લા અને સત્ર ન્યાયાલય, સુરત
  નામ હોદ્દો
  શ્રી આર. ટી. વચ્છાણીમુખ્ય જિલ્લા અને સત્ર ન્યાયાધીશ
  શ્રી બી. પી. પુજારાઅધિક જિલ્લા અને સત્ર ન્યાયાધીશ, સુરત
  ડો. વી. સી. મહેશ્વરીબીજા અધિક જિલ્લા અને સત્ર ન્યાયાધીશ, સુરત
  કુ. કે. એસ. ત્રિવેદીત્રીજા અધિક જિલ્લા અને સત્ર ન્યાયાધીશ, સુરત
  શ્રીમતી એસ. એન. સોલંકીચોથા અધિક જિલ્લા અને સત્ર ન્યાયાધીશ, સુરત
  શ્રી એ. જે. એસ. મલ્હોત્રાપાંચમાં અધિક જિલ્લા અને સત્ર ન્યાયાધીશ, સુરત
  શ્રી વી. એ. રાણાછઠ્ઠા અધિક જિલ્લા અને સત્ર ન્યાયાધીશ, સુરત
  શ્રી રોબિન પોલ મોઘેરાસાતમાં અધિક જિલ્લા અને સત્ર ન્યાયાધીશ, સુરત
  કુ. એ. એચ. સીબીઆનવમાં અધિક જિલ્લા અને સત્ર ન્યાયાધીશ, સુરત
  શ્રી એ. કે. શાહઅગિયારમાં અધિક જિલ્લા અને સત્ર ન્યાયાધીશ, સુરત
  શ્રી એ. એન. દવેબારમાં અધિક જીલ્લા અને સત્ર ન્યાયાધિશ, સુરત
  શ્રી. ડી. એસ. જોષીતેરમાં અધિક જિલ્લા અને સત્ર ન્યાયાધીશ, સુરત
  શ્રી આર. કે. મોઢચૌદમાં અધિક જિલ્લા અને સત્ર ન્યાયાધીશ, સુરત
  સ્મોલ કોઝ કોર્ટ, સુરત
  નામ હોદ્દો
  શ્રી એચ. બી. શર્માજજ, સ્મોલ કોઝ, કોર્ટ, સુરત
  શ્રી બી. સી. ભાલીયાઅધિક જજ, સ્મોલ કોઝ કોર્ટ, સુરત
  દીવાની ન્યાયાલય, સુરત
  નામ હોદ્દો
  શ્રી એસ. એ. ગલરીયામુખ્ય સિનિયર સિવિલ જજ, સુરત
  શ્રી પી. બી. પટેલચીફ જ્યુડીશીયલ મેજીસ્ટ્રેટ, સુરત
  શ્રી એમ. આર. નાડપરાબીજા અધિક સિનીયર સિવિલ જજ અને એડી.ચીફ જ્યુડી. મેજી., સુરત
  શ્રી. એન. જી. પરમારત્રીજા અધિક સિનીયર સિવિલ જજ અને એડી.ચીફ જ્યુડી. મેજી., સુરત
  કુ. જે. એમ. ગજ્જરચારમાં અધિક સિનીયર સિવિલ જજ અને એડી.ચીફ જ્યુડી. મેજી., સુરત
  શ્રી એસ. પી. મેહતાપાંચમાં અધિક સિનીયર સિવિલ જજ અને એડી.ચીફ જ્યુડી. મેજી., સુરત
  કુ. ડી. એસ. ઠાકરછઠ્ઠા અધિક સિનીયર સિવિલ જજ અને એડી.ચીફ જ્યુડી. મેજી., સુરત
  શ્રી ટી. એન. ખાંધડીયાસાતમાં અધિક સિનીયર સિવિલ જજ અને એડી.ચીફ જ્યુડી. મેજી., સુરત
  શ્રી એ. એ. વાયડાનવમાં અધિક સિનીયર સિવિલ જજ અને એડી.ચીફ જ્યુડી. મેજી., સુરત
  શ્રી એમ. ડી. બ્રહ્મભટ્ટદસમાં અધિક સિનીયર સિવિલ જજ અને એડી.ચીફ જ્યુડી.મેજી., સુરત
  શ્રી વી. બી. બારોટઅગિયારમાં અધિક સિનીયર સિવિલ જજ અને એડી.ચીફ જ્યુડી.મેજી., સુરત
  શ્રી એચ. વી. જોટણીયાબારમાં અધિક સિનિયર સિવિલ જજ અને એડી.ચીફ.જ્યુડી.મેજી., સુરત
  કુ. જે. વી. શાહતેરમાં અધિક સિનીયર સિવિલ જજ અને એડી.ચીફ જ્યુડી.મેજી., સુરત
  શ્રી એન. એમ. કડોલીયાચૌદમાં અધિક સિનીયર સિવિલ જજ અને એડી.ચીફ જ્યુડી.મેજી., સુરત
  શ્રી એ. એમ. વસાવાપંદરમાં અધિક સિનીયર સિવિલ જજ અને એડી.ચીફ જ્યુડી.મેજી., સુરત
  શ્રી પી. યુ. અંધારીયાસોળમાં અધિક સિનીયર સિવિલ જજ અને એડી.ચીફ જ્યુડી.મેજી., સુરત
  શ્રી જે. પી. પ્રજાપતિસત્તરમાં અધિક સિનીયર સિવિલ જજ અને એડી.ચીફ જ્યુડી.મેજી., સુરત
  શ્રી એન. બી. પટેલઅઢારમાં અધિક સિનિયર સિવિલ જજ અને એડી.ચીફ.જ્યુડી.મેજી., સુરત
  શ્રી યુ. એસ. પરમારઓગણીસમાં અધિક સિનિયર સિવિલ જજ અને એડી.ચીફ.જ્યુડી.મેજી., સુરત
  શ્રીમતી એમ. બી. ભલીઆવીસમાં અધિક સિનીયર સિવિલ જજ અને એડી.ચીફ જ્યુડી. મેજી., સુરત
  મ્યુનિસિપાલ કોર્ટ, સુરત
  નામ હોદ્દો
  શ્રી એ. એસ. જાનીજ્યુડીશિયલ મેજીસ્ટ્રેટ ફર્સ્ટ કલાસ, મ્યુનિસિપલ કોર્ટ, સુરત
  રેલવે ન્યાયાલય, સુરત
  નામ હોદ્દો
  શ્રી પી. એલ. રાઠોડજ્યુડીશિયલ મેજીસ્ટ્રેટ ફર્સ્ટ કલાસ, રેલવે કોર્ટ, સુરત
  જીલ્લા કાનુની સેવા સત્તામંડળ, સુરત
  નામ હોદ્દો
  શ્રી સી. આર. મોદીફુલ ટાઇમ સેક્રેટરી, ડી.એલ.એસ.એ., સુરત
  ફેમિલિ કોર્ટ, સુરત
  નામ હોદ્દો
  શ્રી એમ.એન. મન્સુરીમુખ્ય જજ, ફેમિલિ કોર્ટ, સુરત
  શ્રી આર. આર. ભટ્ટજજ, ફેમિલિ કોર્ટ, સુરત
  શ્રી આઇ. બી. પઠાણજજ, ફેમીલી કોર્ટ, સુરત
  અધિક જીલ્લા ન્યાયાલય, બારડોલી
  નામ હોદ્દો
  શ્રી. એસ. એસ. ચંદેર શેઠીઆઠમાં અધિક જીલ્લા અને સત્ર જજ, તા. બારડોલી, જીલ્લો. સુરત
  શ્રીમતી પી. ટી. રામદસમાં અધિક જીલ્લા અને સત્ર જજ, તા. બારડોલી, જીલ્લો. સુરત
  દિવાની ન્યાયાલય, બારડોલી
  નામ હોદ્દો
  શ્રી યુ. એન. સીંધીમુખ્ય સિનિયર સીવીલ જજ અને એ.સી.જે.એમ., તા.બારડોલી., જીલ્લો. સુરત
  શ્રી એમ. કે. શાહઅધિર સિનિયર સીવીલ જજ અને એ.સી.જે.એમ., તા.બારડોલી., જીલ્લો. સુરત
  શ્રી જે. એલ. પરમારઅધિર સીવીલ જજ અને જે.એમ.એફ.સી., તા.બારડોલી., જીલ્લો. સુરત
  દિવાની ન્યાયાલય, પલસાણા
  નામ હોદ્દો
  શ્રી જે. જે. અહુજામુખ્ય સીવીલ જજ અને જે.એમ.એફ.સી., તા.પલસાણા, જીલ્લો. સુરત
  શ્રી વી. પી. આચાર્યઅધિક સીવીલ જજ અને જે.એમ.એફ.સી., તા.પલસાણા, જીલ્લો. સુરત
  દિવાની ન્યાયાલય, મહુવા
  નામ હોદ્દો
  શ્રી દેવાંશુ શર્મામુખ્ય સીવીલ જજ અને જે.એમ.એફ.સી., તા.મહુવા., જીલ્લો. સુરત
  દિવાની ન્યાયાલય, કઠોર
  નામ હોદ્દો
  શ્રી એસ. એમ. ગોવાનીમુખ્ય સિનિયર સીવીલ જજ અને એ.સી.જે.એમ., તા.કઠોર., જીલ્લો. સુરત
  કુ. પી. જી. ગોસ્વામીઅધિક સિવિલ જજ અને જ્યુડી.મેજી.ફ.ક., તા.કઠોર, જી.સુરત
  શ્રી પ્રખર શર્માબીજા અધિક સીવીલ જજ અને જે.એમ.એફ.સી., તા.કઠોર., જીલ્લો. સુરત
  દિવાની ન્યાયાલય, ઓલપાડ
  નામ હોદ્દો
  શ્રી જે. એસ. પંચાલપ્રિન્સીપલ સીનીયર સિવિલ જજ અને એડી.ચીફ જ્યુડી. મેજી., તા.ઓલપાડ, જી.સુરત
  શ્રી પી. સી. રોહીતઅધિક સિવિલ જજ અને જ્યુડી.મેજી.ફ.ક., તા.ઓલપાડ, જી.સુરત
  દિવાની ન્યાયાલય, માંડવી
  નામ હોદ્દો
  શ્રી એમ. એમ. બુધ્ધભટ્ટીમુખ્ય સિનિયર સિવિલ જજ અને એ.સી.જે.એમ., તા. માંડવી, જીલ્લો. સુરત
  દિવાની ન્યાયાલય, માંગરોળ
  નામ હોદ્દો
  શ્રી જે. એસ. પરમારપ્રિન્સીપલ સિનિયર સિવિલ જજ અને એડી.ચીફ જ્યુડી.મેજી., તા.માંગરોળ, જી.સુરત
  શ્રી એ. એ. ખેરાડાવાળાઅધિક સિવિલ જજ અને જ્યુડી.મેજી.ફ.ક., તા.માંગરોળ, જી.સુરત
  શ્રી એસ. કે. ત્રિવેદીબીજા અધિક સિવિલ જજ અને જ્યુડી.મેજી.ફ.ક., તા.માંગરોળ, જી. સુરત
  દિવાની ન્યાયાલય, ઉમરપાડા
  નામ હોદ્દો
  શ્રી જે. શીંઘપ્રિન્સીપલ સિવિલ જજ અને જ્યુડી.મેજી.ફ.ક., તા.ઉમરપાડા, જી.સુરત