બંધ

  અમારો સંપર્ક કરો

  જીલ્લા અને સત્ર ન્યાયાલય, સુરત,
  જીલ્લા અદાલત સંકુલ,
  અઠવાઈન્સ,
  સુરત- ૩૯૫૦૦૭,
  ગુજરાત
  ફોન: (૦૨૬૧) ૨૬૫૧૮૦૫, ૨૬૫૧૮૦૬, ૨૬૫૧૮૦૯, ૨૬૫૧૮૧૧,
  કોમ્પ્યુટર સેન્ટર: (૦૨૬૧) ૨૯૬૭૧૭૭,
  ફેક્સ નં.. : (૦૨૬૧)૨૬૫૧૮૦૨, ૨૬૫૧૮૦૪,
  ઈ-મેઈલ આઈડી : dcourt-sut[at]gujarat[dot]gov[dot]in
  લોકેશન:
  ગુગલ મેપ લોકેશન જોવા માટે ક્લિક કરો

  જીલ્લા અને તાલુકા કોર્ટ સંપર્ક
  અનુક્રમ નંબર સંકુલ નામ સ્થળ ફોન નં.
  જીલ્લા અદાલત સુરત ૦૨૬૧-૨૬૫૧૮૦૫
  દિવાની અદાલત સુરત ૦૨૬૧-૨૬૫૧૮૦૫ (લાઈન નં.૧૫૮ )
  સ્મોલ કોઝ અદાલત સુરત ૦૨૬૧-૨૬૫૧૮૦૫ (લાઈન નં.૧૮૨ )
  મ્યુનીસીપલ અદાલત સુરત 0261-2651805 ( લાઈન નં.309 )
  રેલ્વે અદાલત સુરત ૦૨૬૧-૨૪૧૧૬૧૬
  જિલ્લા કાનુની સેવા સત્તા મંડળ સુરત ૦૨૬૧-૨૬૫૧૮૦૫ (લાઈન નં.184 )
  ફેમીલી અદાલત સુરત ૦૨૬૧-૨૪૬૧૫૩૮
  અધિક જિલ્લા અદાલત બારડોલી ૦૨૬૨૨-૨૨૩૪૮૦
  મુખ્ય સિની. સિવિલ અદાલત બારડોલી ૦૨૬૨૨-૨૨૩૪૮૦
  ૧૦ મુખ્ય સિવિલ અદાલત મહુવા 02625-254201
  ૧૧ Principal Senior Civil Court પલસાણા 02622-264411
  ૧૨ મુખ્ય સિની. સિવિલ અદાલત કઠોર 02621-256250
  ૧૩ મુખ્ય સિની. સિવિલ અદાલત ઓલપાડ 02621-222125
  ૧૪ મુખ્ય સિની. સિવિલ અદાલત માંડવી 02623-222013
  ૧૫ મુખ્ય સિની. સિવિલ અદાલત માંગરોળ 02629-220359
  ૧૬ મુખ્ય સિવિલ અદાલત ઉમરપાડા 02629-253444